s1

כלכליות חיוביות

חקירות המבוצעות לרוב בטרם התקשרות עסקית או בטרם הגדלת מסגרת אשראי עבור ישות משפטית.

ed-2

כלכליות שליליות ("יכולת")

חקירות לאיתור כספים ונכסים, המבוצעות אודות ישות משפטית אשר אינה פורעת חובותיה לצורכי גבייה.

s2

מניעת ריגול תעשייתי

פעילות חקירתית שמטרתה מניעת ריגול תעשייתי וטיפול במקרה בו אותרה פעילות חריגה מ"חוץ" או מ"בית".

ztled-2

איתור ומניעת מעילות

פעילות חקירתית לאיתור דרכי המעילה, הגורמים המעורבים בה, כימותה והטמעת בקרות למניעת הישנותה.