חקירות כלכליות חיוביות

חקירות אלו מבוצעות במסגרת פיקוח שוטף, בד"כ בטרם התקשרות עסקית עם הישות המשפטית הנבדקת (חברה, אדם וכו'). הבדיקה מאפשרת לגלות אודות הישות- מכל ההיבטים הרלבנטיים והקריטיים בטרם ביצוע העסקה. הווה אומר, אמינותה של הישות הנבדקת, הן כלכלית והן מבחינת הגורמים האנושיים העומדים מאחוריה.

זאת, להבדיל מחקירות כלכליות "שליליות" המבוצעות לאחר קרות מצב שלילי כלשהו- לרוב מדובר בחובות כספיים אשר אינם משולמים והמצריכים חקירה לשם איתור נכסים וגביית חובות.

"צפה את פני העתיד" – הימנעות שוטפת מעסקאות עם גופים חדלי פירעון, גופים בעלי ישויות משפטיות פיקטיביות ושאר גופים אשר אין לתת בהם אמון, הינה בבחינת התנהלות תקינה ורצויה של כל גוף ומוסד עסקיים.

נקיטת אמצעי זהירות קפדניים ככל האפשר בתכנון המערך הכלכלי והכללי של גוף עסקי, מהווה אחד המרכיבים החשובים בבנייתו, יציבותו והצלחתו

אנו ב"מור-טל חקירות" מאמינים, כי בגוף כלכלי השואף להתייעלות כלכלית מירבית ולסביבה עסקית "ידידותית" המנוטרלת עד כמה שניתן מגורמים מזיקים בדמות כזו או אחרת, יש לשים דגש על כך – שהדרך היעילה ביותר להתמודד אל מול עסקאות כושלות, קטנות כגדולות, הינה "פשוטה מאוד" על פניו, אך מורכבת יותר הלכה למעשה: יש להימנע מהן מראש! כאן נכנסת לתמונה פעילותה של חברת "מור-טל חקירות" כחברת חקירות המאמינה ביכולתה המקצועית לסייע בידי לקוחותיה להקדים ולקבל מידע חיוני ביותר אודות גופים עמם מתעתדים להתקשר באופן עסקי זה או אחר.

במהלך עשרות שנות פעילותה, נזקפו לזכות חברת "מור-טל חקירות" אלפי מקרים בהם הצליחה למנוע מלקוחותיה נזקים רבים שיכלו להיגרם, לולא אותו מידע מוקדם, אותו קיבלו מבעוד מועד ובזמן הנכון, לרבות נזקים משמעותיים העשויים "לחבוט חבטה" בלתי הפיכה ולערער קיומה ויציבותה של החברה.

דוגמאות נפוצות לעסקאות כושלות שלשיטתנו רצוי – וברוב המכריע של המקרים אף ניתן – להימנע מהן באופן שוטף, הינן: עסקת הלוואה שמועד פירעונה הגיע והנושה נמצא אל מול חייב חדל פירעון או חייב המתחמק מתשלומים (ׁאע"פ שברשותו נכסים אשר באמצעותם ניתן לפרוע את החוב ואותם החייב מסתירׁׂ); יחסי ספק לקוח- חובות הנוצרים במסגרת יחסים אלו הינם נפוצים מאוד, בעיקר מרגע שגוף עסקי כלשהו נקלע לחובות ומותיר אחריו נושים רבים כגון ספקים, לקוחות אשר לא קיבלו את השירות/הסחורה אע"פ ששילמו ועוד;  עסקה אשר נכשלה עקב כוונת – תחילה למרמה ע"י הצד השני- אשר מרוויח באופן חד צדדי מהעסקה הכושלת; ועוד סיבות רבות ומגוונות אשר בעטין כשלו מטרות העסקה והפירות שאמורים היו להיקטף כתוצאה ממנה.

במקרים המתוארים, הרי שלרוב די בקיומה של חקירה מקדימה אודות הגוף הניצב מולנו בביצוע העסקה (כל עסקה כלכלית באשר היא) וכן אודות "הזרועות" הפועלות מטעם אותו גוף ובשמו – כדי להימנע מסיכונים החבויים בעסקה (כל עסקה וסיכוניה). מטרת העל של חקירה זו הינה קבלת מידע מקדים חשוב ביותר, שיש בו כדי לשפוך אור – חיובי או שלילי – על העסקה, מטרותיה, והסיכונים שבצידה.

חקירות אלה, הנקראות גם "חקירות כלכליות בפיקוח", מטרתן להעביר תחת פיקוח מניעתי מקדים – את הפעולות העסקיות אשר הנכם מתעתדים לבצע אל מול הגורמים הנבדקים מושא החקירה.

בד"כ, במהלך בדיקה כלכלית הנוגעת לנאותות חברה, משרדנו ממליץ לבצע במקביל בדיקה מעמיקה אודות יכולתם הכספית ואמינותם של בעלי המניות בחברה ומנהליה וזאת על מנת לברר ולאסוף פרטים הנוגעים לתפקודם העסקי בעבר ובכפוף לישויות משפטיות שונות, תוך שימת הדגש על חריגים בתפקודם.

בין היתר, ובכפוף לצרכיה הפרטניים של כל חקירה וחקירה, מתבצעות הבדיקות הבאות:

  • בחינה כלכלית מקיפה אודות יכולתה של הישות הנבדקת: המדובר בבדיקת פעילות החברה, בכל הקשור לחריגים בניהולה ובתפקודה, אל מול צדדים שלישיים אשר התקשרו עמה בהתקשרות עסקית מסוימת. בדיקה זו אשר מתבצעת על ידינו במקצועיות ייחודית שנרקמה עם הניסיון הרב, מתבצעת בשני מישורים:

    האחד, בדיקת יכולת כלכלית "טהורה" – היינו מצבת הנכסים של החברה (כספים, זכויות ונכסים שבבעלותה), כאינדיקציה ליכולתה הכלכלית המוכחת. בין יתר הפרמטרים המשמשים אינדיקציה בדו"ח החקירה ליכולתו הכלכלית של הגוף הנבדק, חוקרי משרדנו מאתרים ערבויות שונות שניתנו ע"י הגוף הנבדק לטובת גורמים עסקיים שונים, ובכלל זאת שיעבודים ועיקולים הרובצים על נכסיה של הישות הנבדקת והמפחיתים את הביטחון הכלכלי של נושיה הלא מובטחים. בטרם תפעלו ליצירת שיעבוד לטובתכם יש לבחון היטב את מצבו המשפטי של הנכס המשועבד.

    השני, "מבחן המעשה" – המהווה נדבך משלים וחשוב בחקירה, בכך שנבחנת אמינותה ויציבותה של הישות הנבדקת – בפועל. מדובר בבדיקות שמטרתן לאתר אינדיקציות באשר להתנהגותה של החברה בעבר אל מול גורמים שונים עמם התקשרה עסקית והאם קיימות עדויות על חריגים בתפקודה – לרבות אי עמידה בהתחייבויות שונות (לא רק כספיות) כעניין שיטתי או מכוון.

    צירופם של שני מישורים אלה, על כלל הבדיקות המבוצעות במסגרתם, יוצרים תמונת מצב מהימנה ומעשית אודות הגוף הנבדק שעמו מעוניין מזמין החקירה להתקשר עסקית.

  • איתור תביעות משפטיות (כספיות ואחרות) אשר הוגשו מטעם הישות הנבדקת או כנגדה, ואשר שופכות אור ומספקות היבט מעשי נוסף בחקירה. פעמים רבות, מידע אודות תביעות ופסקי דין כספיים העומדים לחובתה של הישות הנבדקת, מעידים על אי עמידה בחובותיה ומהווים אינדיקציה מעשית נוספת להתנהלותה בפועל כמו גם מצבה הכלכלי והכל בהתחשב בנסיבות (כל תביעה או פס"ד לגופם).